Warunki wynajmu

WARUNKI NAJMU

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

SPRZĘTU
UPLIFTER VERWALTUNGS GmbH Sp. K.

z dnia 25.07.2022

 

§ 1
 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Sprzętu (dalej: OWN) określają warunki najmu sprzętu przez firmę Uplifter, zasady rozliczania świadczonych usług, zasady odpowiedzialności Stron z tytułu wykonywania umowy.

2. Usługi stanowiące przedmiot Umowy Najmu kierowane są wyłącznie do Najemców zawierających Umowę Najmu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (rynek profesjonalny). Usługi nie są kierowane do konsumentów.

3. Dla celów niniejszego dokumentu, przyjmuje się, że poniższe słowa lub zwroty, pisane w tekście wielką literą, mają następujące znaczenie:

a) Uplifter lub Wynajmujący – Uplifter Verwaltungs GmbH spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470938, REGON 146792210, NIP 1132868115, adres: ul. Przecławska 5 , 03-879 Warszawa.


b) Najemca – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez akceptację niniejszych warunków oraz wypełnienie formularza zamówienia zawarła z Wynajmującym Umowę Najmu Sprzętu


c) Cennik – dokument określający opłaty przysługujące Wynajmującemu z tytułu wykonania Umowy Najmu lub usług związanych z tą umową. Cennik stanowi integralną część Umowy Najmu


d) Umowa Najmu – umowa określająca prawa i obowiązki Stron związane z najmem przez Najemcę Sprzętu. Na Umowę Najmu składa się: formularz zamówienia, Ogólne Warunki Najmu oraz Cennik. Ogólny cennik najmu opublikowany jest na stronie internetowej Uplifter pod linkiem: Cennik Uplifter


e) Sprzęt lub Przedmiot Najmu– ruchomości, opisane w Formularzu Zamówienia, stanowiące przedmiot Umowy Najmu


f) Formularz Zamówienia – dokument, zawierający istotne elementu Umowy Najmu (określenie stron, miejsca świadczenia usługi, czasu świadczenia usługi 2 oraz rodzaju wynajmowanego sprzętu) poprzez który Najemca zamawia określony sprzęt lub usługi od Wynajmującego, potwierdzając tym samym zawarcie Umowy Najmu.


g) Strony – Wynajmujący i Najemca łącznie.

4. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część umowy najmu, zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

 

§ 2 
Sposób zawarcia umowy

1. Umowa Najmu zawierana jest poprzez wypełnienie przez Najemcę Formularza Zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. Formularz Zamówienia może zostać złożony w następujący sposób:

a) W formie pisemnej – poprzez własnoręczne wypełnienie Formularza Zamówienia i przekazanie go osobie wskazanej przez Uplifter;


b) W formie dokumentowej – Poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i przesłanie go w postaci skanu lub zdjęcia pocztą e-mail na adres mailowy Uplifter wskazany na stronie internetowej.


c) W formie dokumentowej – poprzez wypełnieni Formularza Zamówienia udostępnianego w formie elektronicznej bezpośrednio z poziomu strony internetowej Uplifter.

2. W przypadku Najemców, korzystających z usług Uplifter po raz kolejny, możliwe jest przekazanie istotnych elementów Zamówienia w formie ustnej, czego potwierdzeniem jest mail podsumowujący zamówienie przesłany z Uplifter na adres mailowy Najemcy. Warunkiem zawarcia Umowy Najmu w opisanej powyżej formie jest potwierdzenie zamówienia przez Najemcę poprzez wysłanie jednoznacznej odpowiedzi potwierdzającej ustalone warunki zamówienia w odpowiedzi na mail w terminie 2 dni roboczych od momentu przesłania przez Uplifter maila określającego umówione warunki Zamówienia. Opisana powyżej korespondencja (mail z potwierdzeniem warunków wraz ze zgodą te warunki) stanowi Formularz Zamówienia w rozumieniu niniejszej Umowy.

3. Uplifter może nie przyjąć otrzymanego zamówienia – np. w sytuacji gdy jego realizacja w określonym przez Najemcę czasie lub zakresie nie jest możliwa. Wówczas zobowiązany jest do poinformowania Najemcy o braku możliwości realizacji Zamówienia w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania 3 Formularza Zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy między Stronami.

4. Przesłanie przez Najemcę Formularza Zamówienia oznacza akceptację niniejszych OWN oraz Cennika. Wszelkie odstępstwa od OWN lub Cennika wymagają wyraźnej i jednoznacznej akceptacji obu Stron – wszelkie zastrzeżenia lub dopiski złożone na Formularzu Zamówienia lub w treści e-maila, zawierającego Formularz Zamówienia lub w polu „uwagi” formularza elektronicznego, które nie zostaną w sposób jednoznaczny zaakceptowane przez Stronę drugą – np. poprzez złożenie parafy lub wyraźne stwierdzenie „akceptuję niestandardowe warunki umowy” lub równoznaczne nie będą odnosiły skutku prawnego.

5. W przypadku umów zbiorczych, gdzie jako Przedmiot Najmu opisanych jest kilka urządzeń uznaje się, że każdy Sprzęt stanowi odrębny przedmiot Umowy Najmu a ujęcie go wraz z innymi urządzeniami w ramach zbiorczej Umowy Najmu dokonane jest wyłącznie w celu uproszczenia.

6. Anulowanie zlecenia możliwe jest w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16, najpóźniej do 48 godzin przed rozpoczęciem jego realizacji. Anulowanie po tym terminie powoduje naliczenie opłaty w wysokości opłaty za jednodniowy czynsz najmu oraz koszty dojazdu. W przypadku spóźnionego anulowania zamówienia Sprzętu bez operatora – opłata wynosi równowartość 2 godzin najmu oraz kosztów przyjazdu i odjazdu.

 

§ 3
 Obowiązki Stron

1. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania sprawnego Sprzętu, a w przypadku gdy przedmiotem Umowy Najmu jest wynajem Sprzętu wraz z obsługą – zapewnienia wykwalifikowanego operatora posiadającego odpowiednie umiejętności i uprawnienia do obsługi Sprzętu.

2. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania sprzętu w ilości, standardzie, cenie oraz czasie opisanym w Formularzu Zamówienia.

3. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu lub dojazdu do miejsca przekazania Sprzętu lub świadczenia usługi, zapewnienia infrastruktury niezbędnej do pracy sprzętu w czasie wskazanym w Formularzu Zamówienia w tym za wszelkie pozwolenia lub zezwolenia wymagane do dotarcia na miejsce świadczenia usługi, załadunek, rozładunek oraz parkowanie pojazdów.

4. Najemca zobowiązuje się do podpisania protokołu zdawczo odbiorczego w momencie przyjmowania Sprzętu oraz w momencie jego zdawania.

5. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia Sprzętu przed jego przyjęciem. Brak zastrzeżeń na protokole zdawczo-odbiorczym oznacza, że Najemca potwierdza przyjęcie sprzętu sprawnego i zgodnego z Formularzem Zamówienia w uzgodnionym przez Strony terminie.

6. W przypadku wynajmu Sprzętu bez operatora, Najemca zobowiązany jest do powierzenia obsługi Sprzętu wyłącznie osobie pełnoletniej, posiadającej wymagane kwalifikacje, w tym posiadającej odpowiednie uprawnienia przyznawane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi Sprzętu oferowanego przez Uplifter, oraz posiadającej znajomość obsługi Sprzętu stanowiącego Przedmiot Najmu, a także do przestrzegania zasad opisanych w § 5 OWN. Wynajmujący przyjmuje, że wypełnienie i przesłanie przez Najemcę Formularza Zamówienia oraz akceptacja niniejszych OWN jest równoznaczna z posiadaniem przez Najemcę/osobę której Najemca powierzył obsługę Sprzętu wymaganych kwalifikacji, w tym uprawnień przyznawanych przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi Sprzętu oferowanego przez Uplifter, a Najemca akceptując niniejsze OWN potwierdza posiadanie stosownych uprawnień i kwalifikacji, o których mowa w niniejszym punkcie.

7. W przypadku wynajmu Sprzętu wraz z operatorem, Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad opisanych w § 6 OWN.

8. Przyjmując Sprzęt, Najemca potwierdza, że zna przepisy BHP w zakresie jego użytkowania i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku wynajmu Sprzętu wraz z operatorem niniejsze zobowiązanie dotyczy zabezpieczenia miejsca pracy Sprzętu, za co odpowiedzialność ponosi Najemca.

9. Najemca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich czynności zachowawczych oraz podejmowania działań mających na celu zapobieżenie i zabezpieczeni Przedmiotu Najmu przed szkodą lub zwiększeniem jej rozmiaru, w tym do odpowiedniego zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed kradzieżą i ryzykiem uszkodzenia.

10. Najemca nie może wykonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji Przedmiotu Najmu.

11. Wynajmujący może uzależnić realizację umowy od przedstawienia przez Najemcę dowodu ubezpieczenia Sprzętu wraz ze zgodą na cesję praw do odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku powstania szkody na Sprzęcie lub zgody na pokrycie kosztów ubezpieczenia zgodnie z przedstawionym kosztorysem, które zostanie wykupione przez Wynajmującego.

 

§ 4
 Czynsz najmu oraz inne opłaty

1. Czynsz najmu zostanie ustalony po zwrocie Sprzętu w oparciu o faktyczny czas jego wykorzystania oraz Cennik.

2. Jeżeli Cennik lub OWN określa cenę w walucie innej niż złoty polski (PLN), do przeliczenia stosuje się kurs średni NBP.

3. Jeżeli nie zostało to uregulowane odmiennie, ceny oznaczane są w kwotach netto, do których zostanie naliczony podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

4. Zapłata następuje po wystawieniu i przesłaniu Najemcy faktury VAT lub na podstawie proformy wystawionej przed rozpoczęciem zlecenia.

5. Kwota na fakturze zostanie ustalona w oparciu o okres najmu zgodny z czasem wskazanym na protokole zdawczo-odbiorczym oraz Cennikiem a także postanowieniami niniejszych OWN.

6. Najemca wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

7. Koszty sprzątania Sprzętu wynoszą 150 zł za godzinę netto.

8. Okres najmu, za który naliczana jest opłata obejmuje czas od momentu przyjęcia sprzętu do momentu pisemnego lub mailowego poinformowania o gotowości do zwrotu („wymeldowania”) Sprzętu. Przyjmuje się, że na potrzeby rozliczeń jeden dzień obejmuje 8 godzin, jeśli strony nie ustaliły inaczej.

9. Podany w ust. 5 powyżej okres najmu jest szacunkowy. Ze względów logistycznych każde urządzenie musi być wymeldowane po zakończeniu pracy. Wymeldowanie podczas przyjmowania zamówienia nie będzie odnosiło żadnego skutku.

 

§ 5 
Zasady eksploatacji sprzętu – wynajem bez operatora

1. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi i przepisami BHP w zakresie użytkowania Sprzętu przed rozpoczęciem jego eksploatacji.

2. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania (telefonicznie i mailowo) o wszelkich usterkach, awariach, uszkodzeniach czy też nieprawidłowym działaniu Sprzętu.

3. Jeżeli usterka Sprzętu, niezawiniona przez Najemcę, uniemożliwia jego użytkowanie, Najemca nie ponosi kosztów najmu od momentu powiadomienia o usterce do czasu jej usunięcia przez Wynajmującego.

4. W przypadku wezwania serwisanta w związku z nieprawidłową lub niezgodną z OWN eksploatacją Sprzętu, koszty związane z przysłaniem i pracą serwisanta zostaną doliczone do faktury

5. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie niepogorszonym oraz prawidłowe przygotowanie go do odbioru – zgodnie z wytycznymi Wynajmującego, w tym do prawidłowego zapakowania Sprzętu w sposób analogiczny do tego, w jaki Sprzęt był zabezpieczony w momencie dostawy.

6. Jeżeli Przedmiot Najmu dostarczony był przez spedytora, za załadunek i wyładunek odpowiedzialny jest Najemca. W takiej sytuacji Najemca odpowiada za ewentualne szkody powstałe w trakcie rozładunku lub załadunku Sprzętu.

7. Najemca oświadcza, iż jest świadomy, że użytkowanie Sprzętu może skutkować jego uszkodzeniem lub być niebezpieczne dla zdrowia i życia operatora Sprzętu lub osób przebywających w zasięgu jego pracy. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane w związku z użytkowaniem Sprzętu przez niego lub osoby przez niego wyznaczone.

8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za podnoszone przy użyciu Przedmiotu Najmu mienie oraz ewentualne szkody w tym mieniu.

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działań Najemcy związane z Sprzętem wynajmowanym przez Uplifter, które powstały w skutek obsługi Sprzętu przez Najemcę/osobę wskazaną przez 6 Najemcę, która nie posiadała do jego obsługi niezbędnych kwalifikacji, w tym w szczególności uprawnień przyznawanych do obsługi Sprzętu oferowanego przez Uplifter przez Urząd Dozoru Technicznego, o czym mowa w § 3 ust. 6 niniejszych OWN. Wyłączna odpowiedzialność z tego tytułu ciąży na Najemcy.

10. Najemca zobowiązany jest do codziennej kontroli funkcjonalnej i wizualnej Sprzętu. Zobowiązany jest także dokonać codziennej weryfikacji poziomu oleju silnikowego oraz poziomu wody w akumulatorach oraz – gdy tak wynika z zaleceń Wynajmującego lub dokumentacji Sprzętu- nasmarować go.

11. W przypadku transportu własnego, Najemca odpowiada za to, że pojazd holowniczy ma wystarczającą zdolność holowniczą oraz za prawidłowe zabezpieczenie ładunku (Sprzętu).

 

§ 6
 Zasady eksploatacji sprzętu – wynajem z operatorem

1. Operator musi być zamówiony przez Najemcę pisemnie lub mailowo albo taka opcja musi zostać wskazana na Formularzu Zamówienia.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruch pojazdów na budowie oraz nie jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia operatora w czynnościach wykraczających poza obsługę Sprzętu.

3. Wynajmujący wyłącza odpowiedzialność za szkody związane z użytkowaniem Sprzętu na placu budowy, z wyłączeniem szkód zawinionych w sposób bezpośredni przez operatora.

4. W przypadku zamówienia, wymagającego zapewnienia noclegu operatorowi, koszty noclegu zostaną doliczone do faktury. Opłata za nocleg jest zryczałtowana i wynosi 190 PLN netto (450 PLN netto poza granicami Polski), chyba że strony ustaliły inaczej.

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie lub w wyniku demontażu uszkodzonych szyb lub okien.

 

§ 7
 Odpowiedzialność i wyłączenia odpowiedzialności

1. W przypadku najmu Sprzętu bez operatora, całkowita odpowiedzialność za Sprzęt od momentu jego odebrania obciąża Najemcę. Dotyczy to również odpowiedzialności za zdarzenia, za które Najemca nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności – takie jak kradzież, przypadkowe uszkodzenia lub działanie siły wyższej (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka).

2. Jeżeli po zwrocie Sprzętu wynajętego bez operatora, ujawnią się szkody lub usterki (np. uszkodzona płyta ssąca) wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sprzętu 7 przez Najemcę, Najemca obowiązany jest pokryć koszty jego naprawy bez uprzedniego wezwania.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za moc ssania systemów ssących/przystawek próżniowych w temperaturach poniżej 0C.

4. Jakakolwiek odpowiedzialność Wynajmującego ogranicza się wyłącznie do szkód rzeczywistych. Wyłączona jest wszelka inna odpowiedzialność Wynajmującego niż ta, która określona została w niniejszy OWN.

 

§ 8
 Dane osobowe – klauzula informacyjna

Uplifter jest administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z zawarciem Umowy Najmu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 2016/679 (RODO). Uplifter przetwarza dane Najemców lub osób wskazanych przez Najemców wyłącznie w celu wykonania umowy oraz w celu marketingu usług własnych – w tym przekazywania informacji o nowych ofertach, produktach czy promocjach. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania informacji o przetwarzaniu danych, sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celach marketingu usług Uplifter, żądania ograniczenia celu przetwarzania lub usunięcia danych a także złożenia skargi do organu nadzoru (UODO), jeżeli uzna że przetwarzanie danych narusza jej prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty, z których usług Uplifter korzysta w celu realizacji umowy – podwykonawcy, dostawcy, firmy spedycyjne, biuro rachunkowe oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa. Pozostałe informacje o administratorze oraz przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności, opublikowanej na stronach internetowych Uplifter pod linkiem: https://uplifter.pl/firmy/polityka-prywatnosci/.

 

§ 9
 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

1. Umowa Najmu obowiązuje od dnia jej zawarcia do upływu okresu najmu lub rozwiązania Umowy Najmu.

2. W przypadku braku zwrotu Przedmiotu Najmu z upływem okresu najmu, Umowę Najmu uznaje się za przedłużoną na czas nieokreślony, pod warunkiem, że powyższy brak zwrotu Przedmiotu Najmu został uprzednio uzgodniony z Wynajmującym;

3. W przypadku braku zwrotu Przedmiotu Najmu z upływem okresu najmu bez uzgodnienia z Wynajmującym, opłata za bezumowne korzystanie ze Sprzętu wynosi dwukrotną wartość stawki Czynszu Najmu określonego w Cenniku zaś do bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu postanowienia niniejszych OWN (w tym opłaty dodatkowe) mają odpowiednie zastosowanie;

4. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

5. Niezależnie od okresu najmu, Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy Najmu w następujących przypadkach:

a) Najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą Czynszu Najmu wobec Wynajmującego z tytułu poprzednich zamówień przez okres przekraczający 7 dni;


b) Istnieją uzasadnione przesłanki do uznania, iż Najemca zawarł umowę w celu wyłudzenia usługi lub kradzieży Sprzętu lub jego elementów;


c) Najemca podnajął Sprzęt na rzecz innego podmiotu bez zgody Wynajmującego;


d) Najemca zmienił miejsce użytkowania Sprzętu w stosunku do ustaleń zawartych w Formularzu Zamówienia;


e) Najemca użytkuje Przedmiot Najmu niezgodnie z Umową Najmu lub niezgodnie z instrukcją obsługi Sprzętu lub narusza zasady BHP.


f) Najemca użytkuje sprzęt niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób nienależyty zabezpiecza sprzęt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

6. W przypadku rozwiązania Umowy Najmu w sposób określony w ust. 5 powyżej, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego odbioru Przedmiotu Najmu od Najemcy, a odbiór Sprzętu może odbyć się w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy podpisany jednostronnie przez Wynajmującego. Powyższy odbiór umowy Najmu przez Wynajmującego oznacza rozwiązanie Umowy Najmu w trybie natychmiastowym w dniu odbioru bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

 

§ 10
 Postanowienia końcowe

1. Strony dopuszczają składanie oświadczeń związanych z wykonywaniem Umowy Najmu drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wskazanych w Formularzu Zamówienia (Najemca) i na stronie internetowej (Wynajmujący).

2. Najemca zobowiązany jest do informowania Wynajmującego o wszelkich zmianach danych kontaktowych – takich jak numer telefonu, adres e-mail czy adres siedziby pod rygorem uznania, że oświadczenia wysłane na wcześniej podane adresy będą uznane za skuteczne.

3. W sprawach nieuregulowanych OWN zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego lub poprzez e-sąd w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego (zgodnie z wyborem Wynajmującego).

5. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy Najmu na rzecz podmiotów trzecich przez Najemcę wymaga zgody Wynajmującego.

6. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego OWN, Cennika lub Formularza Zamówienia okazało się nieważne, Umowa Najmu zachowuje ważność w pozostałym zakresie zaś postanowienie nieważne Strony mogą zastąpić innym, skutecznym prawnie a w braku takiego uzgodnienia, przyjmuje się interpretację Umowy Najmu w oparciu o pozostałe postanowienia, intencje stron i cel Umowy Najmu.

7. Niniejsze OWN dostępne są na stronach internetowych Wynajmującego oraz w siedzibie Spółki Wynajmującego.

8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień OWN, co nie wpływa na prawa i obowiązki osób, które zawarły Umowy Najmu na podstawie wcześniejszej wersji OWN.