OGÓLNE WARUNKI UMOWNE


UPLIFTER VERWALTUNGS GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA

I. Postanowienia ogólne, zakres obowiązywania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Umowne (dalej także: OWU) mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych Spółki z jej klientami.  Ogólne warunki umowne mają zastosowanie tylko wtedy, gdy klientem jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego lub jednostka organizacyjna, nie będąca przedsiębiorcą (np. fundacja, jednostka samorządu terytorialnego, podmiot prawa publicznego). 
W szczególności niniejszych Ogólnych Warunków Umownych nie stosuje się w umowach zawieranych z konsumentami.

(2) Ogólne Warunki Umowne stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego oraz obowiązują Klienta w wersji opublikowanej na stronach internetowych Spółki lub dostarczonej Klientowi w inny sposób w momencie zawierania umowy. W przypadku relacji o charakterze ciągłym, OWU obowiązują  jako ramowy wzorzec umowny dla przyszłych umów lub zamówień z tym samym Klientem, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w indywidualnych przypadkach, w takim przypadku Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianach OWU. Zmiany obowiązują dla umów lub zamówień złożonych po przekazaniu Klientowi powyższej informacji.

(3) W relacjach z Klientem obowiązuje wyłącznie treść umowy oraz OWU. Sprzeczne, odmienne lub uzupełniające warunki umowy zaproponowane przez Klienta, także w formie propozycji modyfikacji lub wyłączeń postanowień OWU, dopisków, skreśleń czy uzupełnień czy to projektu umowy czy OWU stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy Spółka wyraziła wyraźną zgodę na proponowaną przez Klienta zmianę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ten wymóg zatwierdzenia obowiązuje w każdym przypadku, także jeśli Spółka przystąpi do realizacji umowy, w sytuacji gdy Klient zaproponował zmiany a Spółka nie wyraziła na nie zgody w sposób określony w zdaniu poprzedzającym. W szczególności przystąpienie do wykonywania umowy w takiej sytuacji nie ma charakteru domniemanej akceptacji zmian lub propozycji zaproponowanych przez Klienta. 

(4) Odniesienia do obowiązujących przepisów prawa mają jedynie znaczenie wyjaśniające. Nawet bez takiego wyjaśnienia odpowiednie przepisy mają zastosowanie, chyba że zostaną one bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWU.

II. Zmiany i uzupełnienia

(1) Indywidualne ustalenia zawarte z Klientem, w tym treść umowy, zamówienia,  uzgodnienia dodatkowe, uzupełnienia i zmiany, mają pierwszeństwo przed niniejszym OWU, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie jest decydujące dla ustalenia ostatecznej treści zobowiązań Stron.

(2) Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w sprzedawanych produktach, jeżeli zmiany te zwiększają lub utrzymują ich wartość i nie powodują żadnych ograniczeń funkcjonalnych. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Spółka jest uprawniona do określenia technicznych właściwości użytkowych lub wymiarów w dostawie zgodnie ze zwyczajowymi wartościami tolerancji, co nie stanowi niezgodności towaru z Umową.

(3) Prawnie istotne oświadczenia i zawiadomienia, które Klient zobowiązany jest przekazać Spółce po zawarciu umowy (na przykład ustalenie terminów, zawiadomienie o wadach, oświadczenie o odstąpieniu umowy lub zmniejszeniu zamówienia) dla swej skuteczności muszą mieć formę pisemną, chyba, że Strony uzgodnią inaczej.

(4) Sprzedawcy Spółki nie są upoważnieni do modyfikowania OWU lub wzorców umownych oraz zawierania ustnych porozumień wykraczających poza treść pisemnej umowy lub zamówienia, chyba, że posiadają wyraźne, pisemne upoważnienie w tym zakresie.

III. Zawarcie umowy

(1) Informacje wskazane na stronach internetowych Spółki, w folderach lub innych komunikatach marketingowych nie mają charakteru oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie do podjęcia rokowań. Dotyczy to również sytuacji, gdy Spółka dostarczyła potencjalnemu Klientowi katalogi, dokumentację techniczną (na przykład rysunki, plany, obliczenia, odniesienia do norm DIN), inne opisy produktów lub dokumenty – również w formie elektronicznej.

(2) Wyłącznym dysponentem praw autorskich lub licencji do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów jest Spółka. Informacje te bez wyraźnej i jednoznacznej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Dotyczy to również wszystkich materiałów dotyczących naszych towarów lub innych usług otrzymanych przez Klienta (potencjalnego Klienta) od rozpoczęcia negocjowania umowy. 

(3) Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia Umowy z użyciem wzorca umownego, w tym niniejszych OWU w uwzględnieniem warunków handlowych oraz ewentualnych dodatkowych postanowień lub odstępstw od OWU uzgodnionych przez Strony w trakcie rokowań w sposób i formie opisanych w niniejszym OWU. O ile w zamówieniu nie zaznaczono inaczej, oferta ta wiąże Klienta przez okres 12 dni roboczych od jej otrzymania przez Spółkę i w przypadku wyrażenia przez Spółkę zgody na realizację zamówienia dochodzi do zawarcia umowy z użyciem wzorca umownego przez Strony. 

(4) Dostarczenie towaru do Klienta w okresie wskazanym w ust. 3 powyżej stanowi dorozumiane przyjęcie oferty zawarcia umowy złożonej przez Klienta. 

(5) Informacje zawarte w materiałach promocyjnych oraz informacjach marketingowych w rozumieniu ust. 1,
 a także innych publicznych oświadczeniach złożonych przez Spółkę, producenta lub  podmioty z nim współpracujące stają się częścią Umowy wyłącznie wtedy, gdy zostało to wyraźnie i jednoznacznie określone w jej treści.

IV. Ceny i warunki płatności

(1) O ile nie zostało to wyraźnie wskazane w sposób odmienny, ceny towarów i usług świadczonych przez Spółkę podane są w euro. Warunki sprzedaży i dostawy ustalane są zgodnie z   Incoterms 2010. Wskazane ceny nie zawierają kosztów opakowania, transportu, ubezpieczenia. Wskazane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(2) Jeżeli po zawarciu umowy zmienią się koszty materiałów, paliwa lub wynagrodzenia, stanowiące elementy składowe ceny, Spółka uprawniona jest do odpowiedniej korekty ceny, co nie stanowi zmiany warunków umowy.

(3) O ile Strony nie uzgodniły inaczej, obowiązują ceny wskazane przez Spółkę w momencie zawarcia umowy.

(4) Cena sprzedaży jest płatna w ciągu 30 dni od wystawienia przez Spółkę faktury, gotówką lub przelewem bankowym. W przypadku zamówienia systemów montażu próżniowego, cena sprzedaży płatna jest  w ciągu 14 dni od wystawienia faktury. Płatność uważa się za dokonaną od dnia otrzymania ceny sprzedaży (w przypadku płatności gotówkowej) lub uznania przelewu na rachunku Spółki (w przypadku płatności przelewem). Klient  popada w opóźnienie z upływem powyższego terminu płatności. Od ceny sprzedaży w okresie opóźnienia Klient uiszcza odsetki według odpowiedniej stawki odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. W takiej sytuacji płatność może zostać powiększona o opłatę stanowiącą wartość kosztów odzyskiwania należności na warunkach i w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

(5) Zmiana warunków lub form płatności w stosunku do OWU wymaga uzgodnienia Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koszty związane z ustaleniem lub obsługą innej formy płatności ponosi Klient. 

(6) Potrącenie ewentualnych zobowiązań wzajemnych wymaga pisemnej zgody Spółki pod rygorem nieważności.

(7) Klientowi przysługuje prawo do potrącenia swojego zobowiązania wobec Spółki z kwoty płatności bez pisemnej zgody Spółki tylko wtedy, gdy jego roszczenie jest wymagalne i może być egzekwowane w ramach postępowania egzekucyjnego.

V. Termin dostaw i zwłoka w dostawie

(1) Terminy dostaw określa Umowa. Termin dostawy nie może zostać ustalony przed wyjaśnieniem wszystkich szczegółów handlowych i technicznych oraz zatwierdzeniem dokumentów przygotowanych przez Spółkę, związanych z umową przez Klienta lub przed otrzymaniem uzgodnionej zaliczki, jeżeli takie były ustalenia Stron.

(2) Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli przeniesienie ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru ustalonego w umowie nastąpiło przed jego upływem zgodnie z warunkami sekcji VII.

(3) Dostawy na wezwanie w przypadku umów o charakterze ramowym lub ciągłym należy zgłaszać co najmniej dwa tygodnie przed oczekiwaną datą dostawy. Decydujące jest jednak potwierdzenie terminu przez Spółkę. Jeżeli towar nie zostanie odebrany lub podzielony, Spółka jest uprawniona, po bezskutecznym wyznaczeniu terminu, do samodzielnego podziału i dostarczenia towaru według naszego uzasadnionego uznania lub do odstąpienia od realizacji pozostałej części umowy.

(4) Określenie terminów wykonania zobowiązań po stronie Spółki jest uzależnione od prawidłowego wykonywania umowy przez Klienta. Jeżeli Klient zalega z płatnością za wcześniejszą usługę lub towar, Spółka ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych usług do czasu uregulowania wszystkich płatności – co nie będzie stanowiło zwłoki po stronie Spółki nawet w przypadku naruszenia terminów określonych w Umowie. 

(5) Jeżeli Spółka nie jest w stanie dotrzymać terminów dostawy lub wykonania usługi z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta wraz ze wskazaniem nowego terminu dostawy lub wykonania usługi. Jeżeli usługa nie będzie również możliwa do wykonania w nowym terminie dostawy, Spółka uprawniona jest do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Przypadkiem niedostępności usługi w rozumieniu niniejszych postanowień jest przykładowo nieotrzymanie terminów dostawy przez dostawcę Spółki w terminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ani Spółka, ani jej dostawcy nie ponoszą winy za brak możliwości realizacji usługi w uzgodnionym uprzednio terminie.

(6) W przypadku wystąpienia zwłoki, przed realizacją uprawnień przysługujących Klientowi w takich okolicznościach, zobowiązany jest on do wystosowania ponaglenia wobec Spółki z wyznaczeniem ostatecznego terminu realizacji usługi, nie krótszego niż 14 dni od daty doręczenia ponaglenia. 

VI. Zakres usług

(1) Pisemne potwierdzenie przez Spółkę zamówienia jest decydujące dla zakresu zobowiązania Spółki do wykonania tego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w projekcie, kształcie i kolorze na podstawie ulepszenia technologii lub realizacji wymogów prawnych, o ile zmiany są nieistotne lub w inny sposób korzystne dla Klienta. 

(2) Jeżeli dla kontrahenta korzystne są usługi realizowane partiami, to jeśli ostatecznie nie mają one wpływu na planowany zakres umówionych usług i planowany okres ich realizacji , Spółka może realizować Umowę partiami i rozliczać na podstawie faktur częściowych. 

VII. Dostawa, przeniesienie ryzyka, odbiór, zwłoka w odbiorze

(1) O ile w Umowie lub zamówieniu nie określono inaczej, zasady realizacji dostawy ustalane są zgodnie z Incoterms 2010.

(2) Na życzenie i koszt Klienta towar zostanie wysłany do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia. O ile nie uzgodniono inaczej, Spółka dokonuje wyboru środka transportu i trasy transportu we własnym zakresie i nie jest zobowiązana do wyboru najszybszej lub najtańszej metody wysyłki. Towar dostarczany jest bez opakowania. Ewentualny koszt opakowania niezbędnego do transportu kolejowego lub spedycyjnego będzie doliczony do faktury. Spółka nie jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia. Jeśli Klient chce ubezpieczyć towar, Spółka ubezpieczy dostawę na jego koszt od określonych przez niego na piśmie ryzyk, pod warunkiem że Klient powiadomi Spółkę o żądaniu ubezpieczenia w odpowiednim czasie.

(3) Towar zgłoszony jako gotowy do wysyłki należy niezwłocznie odebrać. Dostarczone towary muszą być odebrane przez kontrahenta bez uszczerbku dla praw wynikających z sekcji X, nawet jeśli mają nieistotne wady.

(4) Ryzyko przypadkowego pogorszenia i przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta najpóźniej w momencie pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego (zgodnie z Incoterms 2010). Jeżeli towar wysyłany jest na zlecenie Klienta, ryzyko przypadkowego uszkodzenia i przypadkowej utraty towaru oraz ryzyko opóźnienia przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia towaru przewoźnikowi, spedytorowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki. Dotyczy to również sytuacji, gdy wyjątkowo koszty przesyłki ponosi Spółka.

(5) Jeśli Klient opóźnia się z przyjęciem towaru, traktowane jest to na równi z przekazaniem bądź odbiorem w momencie pozostawienia towaru do dyspozycji Klienta.

(6) Jeżeli Klient popadnie w opóźnienie w odbiorze, nie podejmie współpracy lub jeśli usługa zostanie opóźniona z innych przyczyn, za które Klient jest odpowiedzialny, Spółka ma prawo żądać kary umownej, stanowiącej rekompensatę za poniesioną przez Spółkę szkodę w tym dodatkowe wydatki. Wysokość kary umownej wynosi 0,5% wartości faktury za każdy miesiąc opóźnienia, ale  nie więcej niż łącznie 5% wartości faktury. Kara umowna naliczana jest  począwszy od terminu dostawy, lub w przypadku braku terminu dostawy, od zgłoszenia przez Spółkę gotowości do wysyłki, niezależnie od tego, czy Spółka przechowuje towar w swojej siedzibie, czy u osoby trzeciej. Naliczenie kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej jej wysokość, jeżeli poniesiona przez Spółkę szkoda przekracza wartość kary umownej. .Klient ma prawo przedstawić dowody, że szkoda po stronie Spółki nie wystąpiła lub że była ona niższa niż wartość kary umownej. W przypadku przedłużającego się opóźnienia po stronie Klienta,  po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu Spółka uprawniona jest do dysponowania towarem wedle własnego uznania i dostarczenia Klientowi towaru w rozsądnie przedłużonym terminie.

(7) Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie Spółki o zapłatę jest zagrożone z powodu niewypłacalności Klienta, mamy prawo odmówić spełnienia świadczenia, dopóki Klient nie dokona płatności ceny lub nie zapewni jej zabezpieczenia. Jeżeli Klient nie dokona płatności lub nie przedstawi dowodu jej zabezpieczenia (np. w formie depozytu, gwarancji bankowej lub podobnej) w ciągu 12 dni roboczych od przesłania wezwania przez Spółkę, Spółka ma prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość 5% wartości zamówienia. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wartość kary umownej. Klient ma prawo przedstawić dowody, że szkoda po stronie Spółki nie wystąpiła lub że była ona niższa niż wartość kary umownej. W przypadku umów na produkcję rzeczy niepodlegających wymianie (produkty na zamówienie) w przypadku powzięcia informacji o niewypłacalności Klienta, Spółka może niezwłocznie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez uprzedniego wezwania do ustanowienia zabezpieczenia.

VIII. Surowce i produkcja

O ile Strony w sposób wyraźny nie uzgodniły inaczej,  mają zastosowanie normy DIN ze średnimi tolerancjami lub, jeśli nie są one dostępne, jakość handlowa. Do produkcji mają zastosowanie normalne warunki zgodnie z DIN.

IX. Ryzyko użytkowania i specyfikacje techniczne zamawiającego

(1) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub błędnych informacji, w szczególności dotyczących kolorów, materiałów, tolerancji, konstrukcji powierzchni, podłoża do kotwienia, obciążeń, wymiarów, wymaganej nośności, powierzchni montażowych, tras komunikacyjnych itp. O ile produkcja lub dostawa pozycji objętych umową opiera się na informacjach lub specyfikacjach technicznych dostarczonych przez Klienta, Spółka nie jest zobowiązana do ich weryfikacji. Spółka realizując umowę opiera się na otrzymanej od Klienta lub zaakceptowanej przez Klienta dokumentacji, w tym specyfikacji technicznej, opisach produktów i cechach produktów jako podstawy do produkcji i dostawy produktów objętych umową. Przyjęcie zaakceptowanej dokumentacji jako podstawy wykonania umowy nie stanowi naruszenia obowiązków po stronie Spółki.

(2) Jakiekolwiek użycie dostarczonych przez nas produktów musi odbywać się wyłącznie w ramach i w granicach dostarczonej wraz z towarem instrukcji obsługi i przewidzianego w niej zastosowania towarów. Jakiekolwiek użycie produktów do innych celów, w szczególności do celów, które  wykraczają poza przeznaczenie produktów określone w instrukcji obsługi, odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta.

X. Gwarancja

(1) Uznaje się, że specjalny cel użytkowania przedmiotu umowy został uzgodniony tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione w treści umowy między Spółką a Klientem. 

(2) Jeżeli uzgodnienia w zakresie specjalnego celu użytkowania produktu nie zostały określone, Spółka gwarantuje, że przedmiot umowy nadaje się do normalnego użytkowania i ma jakość typową dla rzeczy tego samego rodzaju.

(3) Określone właściwości produktu są gwarantowane tylko wtedy, gdy zostało w tym zakresie złożone pisemne zapewnienie po stronie Spółki. Samo odniesienie do norm technicznych stanowi jedynie bardziej szczegółowy opis usług i towarów i nie może być traktowane jako forma porozumienia o przydatności towaru wykraczającego poza zwyczajowe możliwe zastosowanie przedmiotu umowy.

(4) Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zakupionego od Spółki towaru pod kątem wad natychmiast po dostawie i do powiadomienia Spółki o stwierdzonych wadach w ciągu 5 dni roboczych od dnia odebrania towaru. W przypadku niedotrzymania terminu Klient traci późniejsze roszczenia gwarancyjne. W przypadku wad ukrytych, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji (art. 577 i dalsze), z zastrzeżeniem, że wykryte wady należy zgłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych.

(5) Kupujący nie jest uprawniony do napraw, modyfikacji lub wprowadzania zmian w produkcie, którego wady zostały zgłoszone, bez zgody Spółki. W przypadku podjęcia tego rodzaju działań , wszelka odpowiedzialność Spółki z tytułu zgłoszonych wad lub wad powstałych w wyniku działań Klienta jest wyłączona.

(6) W każdym przypadku prawidłowego zgłoszenia wady towaru lub innego naruszenia obowiązków Spółki, Spółka jest uprawniona i zobowiązana do naprawienia reklamowanej wady lub realizacji roszczeń gwarancyjnych w pierwszej kolejności poprzez usunięcie wady lub nieprawidłowości. Klient jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania zamiast świadczenia tylko wtedy, gdy dwie próby działań podjętych przez Spółkę nie doprowadziły do usunięcia wady lub nieprawidłowości.

(7) O ile nie uzgodniono inaczej, gwarancja na urządzenia sprzedawane przez Uplifter GmbH & Co. KG wynosi 12 miesięcy od momentu przeniesienia ryzyka na Kupującego. W przypadku materiałów budowlanych – w przypadku montażu – okres gwarancji wynosi 5 lat, w przypadku materiałów budowlanych okres gwarancji wynosi 1 rok. Towary inne niż wymienione w zdaniach poprzedzających nie są objęte gwarancją. Jednocześnie Strony zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi. 

(8) Z zakresu gwarancji wyłączone są części zużywające się i materiały eksploatacyjne, na przykład liny, łańcuchy gumowe, przyssawki, akumulatory, opony, płyny, o ile są zużyte i nie zostały stwierdzone wady fabryczne w/w części.

(9) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z następujących przyczyn: niewłaściwego użytkowania, wadliwego montażu lub uruchomienia przez klienta lub osoby trzecie, nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z przedmiotem umowy, w szczególności w odniesieniu do niniejszych OWU lub treści instrukcji obsługi oraz nadmiernego obciążenia lub eksploatowania produktu i podczas używania nieodpowiedniego osprzętu lub korzystania z zamienników w miejsce oryginalnych części.

XI. Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na życiu lub zdrowiu, które są bezpośrednim skutkiem działań lub zaniechań lub umyślnego naruszenia obowiązków przez osoby działające w naszym imieniu i na naszą rzecz lub naszych reprezentantów, a także za szkody objęte odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa oraz za wszelkie szkody, które są wynikiem naruszenia umowy na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, a także działań naszych przedstawicieli lub reprezentantów podejmowanych z bezpośrednim zamiarem spowodowania szkody po stronie Klienta.

(2) Jeżeli Spółka udzieliła gwarancji jakości na towary lub ich części, ponosi ona odpowiedzialność z tytułu tej gwarancji. Odpowiedzialność ta ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywistych, które wynikają z braku gwarantowanej jakości lub trwałości towarów w zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych. 

(3) Spółka ponosi również odpowiedzialność za szkody spowodowane zwykłym zaniedbaniem, o ile zaniedbanie to dotyczy naruszenia takich zobowiązań umownych, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy. Odpowiedzialność jest w tym wypadku ograniczona do szkody rzeczywistej, która jest w sposób bezpośredni związana z zaniedbaniem po stronie Spółki i która byłaby możliwa do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku zaniedbań, których skutki nie powodują braku możliwości osiągnięcia celu umowy, Spółka odpowiada na zasadach ogólnych określonych w odpowiednich przepisach. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w zdaniach 1–3 obowiązują również w zakresie odpowiedzialności przedstawicieli, reprezentantów, pracowników, oraz kierownictwa Spółki.

XII. Przedawnienie roszczeń

Terminy przedawnienia roszczeń zależne są od rodzaju zawartej umowy i wynikają z ogólnych przepisów prawa cywilnego. 

XIII. Zastrzeżenie własności

(1) Do czasu całkowitego uregulowania wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, Spółka zastrzega sobie prawo własności towaru, stanowiącego przedmiot takiej umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy roszczenia są uwzględnione na rachunku bieżącym, a saldo zostało  uznane przez Strony. W tym czasie Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z dostarczonym towarem i ubezpieczenia go od zwykłego ryzyka (pożar, woda, burza, kradzież).

(2) Towary objęte zastrzeżeniem prawa własności nie mogą być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani stanowić zabezpieczenia zobowiązań Klienta lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do poinformowania Spółki w formie pisemnej, czy i w jakim zakresie osoby trzecie mają dostęp do towarów, objętych zastrzeżeniem prawa własności. W przypadku naruszenia zobowiązania opisanego w niniejszym ustępie, Klient zobowiązany jest do pokrycia lub zwrotu kosztów (sądowych, pozasądowych oraz kosztów pomocy prawnej) związanych z dochodzeniem przez Spółkę ochrony praw do towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.  Zawarcie umów finansowania (na przykład leasingu), które obejmują przeniesienie praw zastrzeżonych na rzecz Spółki, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki, chyba że umowa zobowiązuje instytucję finansującą do zapłaty Spółce części ceny zakupu, do której Spółka jest uprawniona. Klient zobowiązany jest na każde żądanie Spółki udzielić wyczerpujących informacji o towarach objętych zastrzeżeniem prawa własności.

(3) Klient ma prawo sprzedawać lub wykorzystywać towary, co do których obowiązuje zastrzeżenie prawa własności na rzecz Spółki w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku obowiązują następujące postanowienia: 

a) zastrzeżenie własności obejmuje także nowe produkty powstałe w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia innych towarów, co do których zastrzeżone zostało prawo własności w pełnej wartości, przy czym domniemuje się, że Spółka jest producentem takich nowych produktów. W przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności z towarami i produktami należącymi do osób trzecich, Spółka nabywa współwłasność takich nowych produktów proporcjonalnie do wartości przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów wynikającej z faktury; 

b) roszczenia wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży towaru lub produktu są przenoszone przez Klienta jako zabezpieczenie zobowiązania wobec Spółki w całości lub w wysokości ewentualnego udziału Spółki we współwłasności zgodnie z lit. a powyżej. Spółka wyraża zgodę na cesję z uwzględnieniem powyższych zasad. Obowiązki kontrahenta, o których mowa w ust. 2, obowiązują również w odniesieniu do wierzytelności objętych cesją; 

c) Klient zachowuje prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu sprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem własności solidarnie ze Spółką. Spółka nie będzie dochodzić swoich roszczeń z tytułu zastrzeżenia prawa własności wobec osób trzecich,  dopóki Klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec Spółki, nie zalega z płatnościami, nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego i nie ma innych przesłanek jego niewypłacalności. Jeżeli jednak taki przypadek wystąpi, Spółka uprawniona jest do żądania, aby Klient poinformował o wierzytelnościach objętych cesją oraz aktualnych posiadaczach towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności udzielił wszelkich informacji wymaganych do windykacji i ochrony praw Spółki, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji; 

d) Jeżeli możliwa do uzyskania wartość zabezpieczeń przekracza roszczenia Spółki o więcej niż 10%, Spółka zwolni wybrane przez Spółkę zabezpieczenia na żądanie Klienta.

(4) W przypadku naruszenia warunków umowy przez Klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Spółka uprawniona jest  do natychmiastowego odstąpienia od umowy i odbioru towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności. W celu odebrania towaru Klient zobowiązany jest do zapewnienia Spółce dostępu do pomieszczeń, w których magazynowany jest towar podlegający zwrotowi w celu umożliwienia zabrania go przez osobę upoważnioną przez Spółkę.

XIV. Wybór prawa i właściwość sądu

(1) W sprawach nieuregulowanych Umową oraz niniejszym OWU zastosowanie mają przepisy prawa Polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

(2) W razie sporów wynikających z wykonywania umów objętych niniejszym OWU, rozstrzygane będą one przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

(3) Jeżeli poszczególne postanowienia okażą się niezgodne z obowiązującymi przepisami, w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, interpretowane w sposób najbardziej odpowiadający intencjom Stron. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia umowy lub OWU pozostają w mocy i interpretowane są w sposób odpowiedni. 

Stan: kwiecień 2023